Nuo 2013 metų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrenginių prijungimams nėra taikomas elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos (beabejo galima jas taikyti, kadangi pagal "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles", III skyriaus, III skirsnio, 46-49 punktą I grupės elektros imtuvams taikomi reikalavimai yra ypač aukšti, daugumoje atveju jų net įgyvendinti nėra galimybės, jų reikalavimai pateikiami žemiau), bet rengiamuose projektuose (gaisrinės saugos, elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, automatikos ir k.t) dar vis apstu klaidų ir neatitikimų, vadovaujamasi sena neteisinga praktika kuri net nėra tikslinga.

Šiuo metu pagal galiojančias taisykles šių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų elektros imtuvų prijungimai prie elektros tinklo yra aiškiai reglamentuojami.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų elektros imtuvai:

stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;

perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos;

statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos;

lauko gaisrinio vandentiekio sistemos;

dūmų ir šilumos valdymo sistemos;

ugniagesių liftai;

kt.

prie elektros tinklo pajungiami pagal "Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles", 2013 m. kovo 5 d. (trumpiau SPTPEĮĮT, nuoroda čia - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-je7i1t1yb&documentId=TAIS.444266&category=TAD) 44 punktą, kurioje nurodoma:

44. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemų, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų, lauko gaisrinio vandentiekio sistemų, dūmų ir šilumos valdymo sistemų, ugniagesių liftų ir kt.) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija, elektros energija turi būti aprūpinami įrengiant papildomus autonominius elektros energijos šaltinius (elektros generatorius, akumuliatorių baterija ir pan.).

Pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, leidžiama šių sistemų elektros imtuvus prijungti prie vieno maitinimo šaltinio skirtingų transformatorių dviem skirtingomis linijomis, įrengiant automatinio rezervo įjungimo įrenginį.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) turi būti užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas.

 

Dūmų ir šilumos valdymo gaisrinės saugos inžinerinių sistemų elektros imtuvams galima šiokia tokia išimtis pagal "Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles", 2013 m. spalio 4 d. (nuoroda čia - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.457435)  51 ir 52 punktą, kuriose nurodoma:

50. Elektros tiekimas ir automatika turi garantuoti patikimą DŠVS (Dūmų ir šilumos valdymo sistema) darbą.

51. Elektros tiekimas DŠVS elektros imtuvams turi būti užtikrinamas įrengiant nepriklausomą maitinimo šaltinį (elektros generatorių, akumuliatorių bateriją ir pan.) arba atitikti LST EN 12101-10 [7.25] standarto techninius reikalavimus. Elektros tiekimo trukmė mechaninėms DŠVS turi būti ne trumpesnė kaip 60 minučių.

52. Kai dėl vietinių sąlygų DŠVS elektros imtuvams negalima garantuoti maitinimo iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, elektros imtuvus galima maitinti iš vieno šaltinio: iš vienos transformatorinės pastotės atskirų transformatorių arba iš artimiausių dviejų atskirų pastočių, prijungtų prie atskirų, skirtingomis trasomis nutiestų maitinimo linijų, turinčių automatinio rezervo įjungimo įrenginį. Šio punkto nuostatos netaikomos DŠVS, įrengiamoms patalpose, kuriose gali būti 100 ir daugiau žmonių.

53. Elektros kabeliai turi užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą DŠVS įrenginiams. Elektros grandinės atskiriamos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis [7.11] arba tam tikslui naudojamais ugniai atspariais kabeliais, kurie užtikrintų DŠVS veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minučių [7.27, 7.28]. Elektros grandinių kabelių leidžiama neapsaugoti, kai jie tiesiami pastato lauko sienomis, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30, o degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, d0.

 

Taigi esminis skirtumas tarp gaisrinių sistemų elektros imtuvų prijungimo prie elektros tinklo yra žmonių skaičius kuris vienu atveju skaičiuojamas pastate, o kitu atveju patalpose kuriose įrengiama DŠVS. Visi elektros kabeliai aptarnaujantys šias sistemas turi būti nedegūs ne mažiau 60 minučių, arba apsaugoti EI60 degumo pertvaromis, išimtis galima tik DŠVS valdymo sistemos elektros kabeliams tiesiamiems pastato lauko sienomis (ne mažesnis kaip EI30, o degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, d0).

 

Keliami reikalavimai I grupės elektros imtuvams pagal EĮĮBT ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles", III skyriaus, III skirsnio, 46-49 punktą):

46. Elektros imtuvams aprūpinimo elektra reikalavimai įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinti taip:

 46.1. pirmos (I) grupės elektros imtuvams elektra aprūpinti įrengiami įrenginiai turi būti maitinami iš ne mažiau kaip dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito automatika. Šios grupės elektros imtuvų savininkai ir naudotojai elektros imtuvams elektra aprūpinti avarijų atveju turi įrengti papildomus autonominius elektros energijos šaltinius (vietinė elektros jėgainė, elektros generatorius, akumuliatorių baterija ir pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą pirmos grupės elektros imtuvą prie šio rezervinio maitinimo šaltinio;

 

47. Nepriklausomais elektros energijos šaltiniais laikoma:

 47.1. ne mažiau kaip dvi atskiros elektrinės arba pastotės;

 47.2. ne mažiau kaip dvi atskiros elektrinių arba pastočių šynų sekcijos arba šynų sistemos, jeigu jos savo ruožtu maitinamos iš ne mažiau kaip dviejų elektros šaltinių, persiunčiančių elektrą vartotojų įrenginiams ne mažiau kaip dviem atskiromis elektros linijomis;

 47.3. dvi sujungtos šynų sekcijos arba šynų sistemos, automatiškai atsijungiančios, sutrikus vienos iš jų normaliam veikimui, jeigu jos maitinamos iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių.

 48. Du kabeliai, nutiesti bendrame kabelių įrenginyje, nenaudojant specialių priemonių apsaugai nuo gedimo išplitimo, arba dvigrandė oro linija nelaikomi nepriklausomais elektros energijos šaltiniais.

 49. Elektros imtuvų savininkai ir naudotojai, vadovaudamiesi iš operatoriaus gautais prisijungimo sąlygų aprašais, elektros energijos aprūpinimo patikimumo sąlygomis, privalo pasirinkti atskiriems imtuvams vidaus tinklų elektros aprūpinimo schemas, numatyti ir įgyvendinti priemones galimiems nuostoliams dėl aprūpinimo elektra nutrūkimo išvengti ar juos sumažinti, įskaitant ir dėl staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių priemones.

 

 

TIPINĖS GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ ELEKTROS IMTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO SCHEMOS:

A) prijungimas pagal SPTPEĮĮT 44 punktą, kai pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių;

B) prijungimas pagal SPTPEĮĮT 44 punktą, kai pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių (tą patį jungimą galima taikyti kai pastatuose yra ir mažiau nei 100 žmonių);

C) prijungimas pagal EĮĮBT 46-49 punktus, t.y. I grupės elektros imtuvams.