Gaisro aptikimo ir signalizavimo (gaisrinė signalizacija, trumpiau GAS) tipai, sistemos:

A tipo GAS sistema – adresuojama GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojančius LST EN 54 serijos standartus;

1 paveikslas. Adresinės signalizacijos įrenginių prijungimo maketas

K tipo GAS sistema – spindulinė (konvencinė) GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojančius LST EN 54 serijos standartus;

2 paveikslas. Konvencinės signalizacijos įrenginių prijungimo maketas

M tipo GAS sistema – sujungta apsaugos sistema ir GAS sistema, kurios valdymo ir rodymo įrangos atitikties vertinimas pagal galiojančių LST EN 54 serijos standartų reikalavimus neprivalomas, tačiau jos naudojimo rizika priklauso GAS sistemos naudotojui;

Autonominiai dūmų signalizatoriai - kai jų veikimo zonoje atsiranda dūmų, turi skleisti garsinį pavojaus signalą. Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų reikalavimais, "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklėmis" ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija.

Aspiracinė gaisro aptikimo sistema - analizuoja įsiurbtame ore ugnies degimo produktus ir pagal atlikta analizę, viršijus numatytus užduotus reikalavimus išduoda gaisro pavojaus signalą. Taikomas durpynų cechuose, duomenų centruose, aukštuose gamybinėse patalpose ir pan. Ši sistema priskiriama ankstyvo perspėjimo sistemai.

Infraraudonųjų spindulių kameros - Naudojant infraraudonųjų spindulių detektorių ir optinio vaizdo objektyvą šiluminis imtuvas užfiksuoja spindulius ir paverčia informaciją į vaizdą, programinė įranga analizuoja duomenis, ir nustačius pasikeitimus praneša apie gaisrą. Taikoma savartynuose, durpynuose ir pan.

Bevielė gaisro aptikimo sistema - dažniausiai diegiama jau suremontuotose patalpose kai nėra galimybės patiesti naujų kabelių.  Ryšys tarp sistemos elementų palaikomas radijo bangomis. Detektoriai brangūs, juos reikia aptarnauti keičiant elementus (kurių tarnavimo laikas keli metai).

3 paveikslas. Bevielės gaisro aptikimo signalizacijos tipinė schema

  Gaisro aptikimas ir signalizavimas (gaisrinė signalizacija) projektuojamas projekto "Gaisro aptikimas ir signalizavimas" projekto dalyje, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (nuoroda čia) XIII skirsnį 32-33 punktus.