Pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles (nuoroda čia) reikalavimai:

6. Perėjimų plotis šilumos punktuose, išskyrus individualius šilumos punktus, kuriuose siurbliai ir jų varikliai sumontuoti bendrame korpuse, turi būti ne mažesnis kaip:

 6.1. tarp siurblių, kai įtampa varikliuose <1000 V, – 1,0 m;

 6.2.  tarp siurblių, kai įtampa varikliuose ≥1000 V, – 1,2 m;

 6.3. tarp siurblių ir sienos – 1,0 m;

 6.4. tarp siurblių ir elektros paskirstymo arba valdymo ir automatikos skydų – 2,0 m;

 6.5. tarp atsikišusių įrenginių dalių arba tarp jų ir sienos – 0,8 m.

 7. Siurblius, kai įtampa varikliuose <1000 V ir tiekimo atvamzdis ne ilgesnis kaip 100 mm, leidžiama įrengti:

 7.1. prie sienos, palikus tarpą iki jos, ne mažesnį kaip 0,3 m;

 7.2. du ant bendro pamato, palikus tarpą tarp atsikišusių dalių ir variklių, ne mažesnį kaip 0,3 m.

12.3. Šilumos šaltiniai ir šilumos tiekimo tinklų siurblinės, kurių vartotojams perduodama 5 MW ir daugiau (esant projektinei lauko oro temperatūrai) šilumos galia, priskiriami pirmos (I) grupės elektros imtuvams pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas).

127. Sklendės, kurių DN ≥500 mm, turi būti su elektros pavaromis arba reduktoriais, palengvinančiais jų valdymą.

128. Sklendės su elektrinėmis pavaromis, sumontuotos bekanaliuose, nepereinamuosiuose ir pusiau pereinamuosiuose kanaluose paklotuose vamzdynuose, turi būti įrengtos apžiūros kamerose su antžemine dalimi (paviljonais) arba požeminėse apžiūros kamerose, kuriose natūraliuoju vėdinimu būtų palaikomi oro parametrai, atitinkantys elektrinių pavarų technines sąlygas.

209. Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas šilumos punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų.

210. Šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V ir 230 V arba 400 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles išskyrus šilumos punktus, įrengtus individualioje valdoje arba bute.

225. Šilumos punkto įranga privalo:

 225.1. turėti savarankišką valdymo sistemą ir visą elektrinę įrangos dalį;

 225.2. būti visiškai izoliuota.