Dažnai projektuojant kelius ar nuovažas į sklypus susiduriama su problema, kad AB ESO priklausantys kabeliai nutiesti žemėje kaip tik toje vietoje, kur naujai projektuojamas kelias, nuovaža ar kitas objektas kerta esamus kabelius. Dažnu atveju AB ESO tinklai nebūna apsaugoti specialiais apsauginiais vamzdžiais, žemėje jie paklojami ne didesniame gylyje kaip 0,7 m. Tokius kabelius kertančius projektuojamus kelius ar nuovažas privaloma apsaugoti įdedant juos į specialius plastikinius sudedamus vamzdžius, bei įgilinti į nemažesnį gylį kaip nustato kelių techniniai norminiai dokumentai.

Tokios situacijos labai dažnai pasitaiko projektuojant individualius gyvenamuosius namus, numatant nuovažas į sklypus. Dažnai neparengus ir nesuderinus kabelių apsaugojimo projekto su jų savininku (šiuo atveju AB ESO) statybos leidimui gauti pateiktas gyvenamojo namo projektas būna atmestas su pastabomis.

Taip pat pasitaiko situacijų, kuomet kabelis paklotas išilgai numatomos kelio važiuojamosios dalies, ar toje vietoje, kur projektuojamas statinys ar kitas objektas. Tokiu atveju privalu kabelį iškelti, arba pritaikyti kitokius projektinius sprendinius panaikinant trukdančius kabelius ir perjungiant jais prijungtus elektros energijos vartotojus nuo kitos vietos.

Elektros stulpo ar elektros paskirstymo skydo iškėlimas

Jeigu sumanėte savo sklype pastatyti statinį, tačiau tam trukdo jame sumontuoti energijos skirstymo operatoriaus oro linijos, stulpai, skydai ar kiti įrenginiai, privalu tokius tinklus iškelti arba tinkamai juos rekonstruoti nenutraukiant elektros energijos tiekimo prie jų prijungtiems vartotojams.

Ką reikia žinoti ir ką reikia daryti norint apsaugoti ar iškelti trukdančius kabelius arba kitaip rekonstruojant AB ESO priklausančius tinklus?

  1. Reikia įvertinti esamą situaciją pasinaudojant turimais žemėlapiais, schemomis, topografine medžiaga ir nustatyti paklotų tinklų savininką, kabelių dydžius, markes, įtampą, bei kitus esamų tinklų ir įrenginių parametrus.
  2. Nustačius poreikį apsaugoti, perkelti kabelius ar kitaip rekonstruoti AB ESO priklausantį tinklą reikia gauti AB ESO tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas. Tokias sąlygas galima užsakyti AB ESO savitarnos svetainėje, arba nuvykus į AB ESO klientų aptarnavimo centrą.
  3. Turint išduotas rekonstravimo sąlygas privaloma parengti techninį projektą darbų atlikimui ir jį suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis, bei rekonstruojamo ar apsaugojamo tinklo savininku (šiuo atveju AB ESO). Tokį projektą parengti gali tik tinkamą kvalifikaciją ir patirtį turintis projektuotojas. ESO kabelių apsaugojimo, stulpo iškėlimo ar įrenginių rekonstravimo projektą sudaro: projekto turinys, aiškinamasis raštas, tinklo elektriniai skaičiavimai, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai, sąmatos ir brėžiniai bei schemos.
  4. Projektavimo metu nustatoma numatomų atlikti darbų kaina (parengiami sąmatiniai skaičiavimai), kurią apmokėjus atliekami rangos darbai. Rangos darbus atlikti gali tik AB ESO pasamdytas rangovas.