Prašome paaiškinti kaip gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą įrengti aukštesnėje kaip 24 m patalpoje.

(Departamento 2010-06-28 raštas Nr. 9.4- 1806 (9.6.) konsultacijos dėl 34 punkto taikymo)

Vadovaujantis Taisyklių 34 punkto ir 4 lentelės nuostatomis linijinius optinius dūmų detektorius būtina įrengti patalpoje (patalpos zonose), kurios aukštis neviršija 24 m. Aukštesnėse patalpose (patalpos zonose) linijinių optinių dūmų detektorių įrengimo reikalavimai Taisyklėse nenustatyti, todėl siūlome vadovautis įrangos įmonės gamintojos pateikta technine informacija. Nustatant patalpos (patalpos zonos) aukštį, siūlome vadovautis ne tik salės grindų altitude, bet ir minimaliu atstumu tarp degios apkrovos ir denginio patalpoje (patalpos zonoje). Jūsų minėtas sudėtingas gaisro detektorių išdėstymo bei aptarnavimo sąlygas <...> salėje, gali išspręsti įsiurbiamųjų dūmų detektorių panaudojimas, todėl siūlome svarstyti minėtų gaisro detektorių panaudojimo galimybes. Įsiurbiamieji detektoriai gali būti ne tik efektyvi gaisro aptikimo priemonė, bet ir kontroliuojant salėje nuodingų medžiagų koncentraciją, kuri, kaip parodė analogiškų statinių eksploatavimo praktika, gali susidaryti patalpoje naudojant pirotechnikos gaminius ir kt.

 Ar taisyklių priedo, antro punkto, nuostatomis galima neįrengti gaisro aptikimo sistemos patalpoje, patalpų grupėje ar visame pastate, kurio gaisro apkrova mažesnė kaip 42 MJ/kv. m. kai tai galima vertinti kaip mažą gaisro riziką?

(Departamento 2013-02-21 raštas Nr. 9.4- 440 (9.6.) konsultacijos dėl priedo 2 punkto taikymo)

GASS taisyklių priedo 2 punktas įvardija mažos gaisro rizikos patalpas ir pastatus (mėsos, žuvies, daržovių, vaisių prekybos patalpos, baseinai, dušinės, plovyklos, tualetai ir pan.). Patalpų ir pastatų tik pagal gaisro apkrovą ar sprogimo ir gaisro pavojaus kategoriją neskirsto. Vertinant gaisro riziką, atsižvelgiama į užsidegimo tikimybę atskirai patalpai, kiekvienu atveju atsižvelgiant individualiai į gaisro grėsmę pastate esantiems žmonėms ir turtui (gyvenamosioms patalpoms, viešbučiams, salėms, biurams, gamybinėms patalpoms ir pan.), gaisro pasekmes (mirtis, sužalojimas, turto netektis, žala aplinkai), ugnies plitimo židinio patalpoje tikimybę, ugnies plitimo už gaisro židinio patalpos tikimybę, specifinę gaisro kilimo riziką (naudojami ugnies šaltiniai, elektros įrenginiai ir pan.), kitų priešgaisrinės apsaugos būdų buvimą.

Primename, kad jei projektuojamos patalpos ar pastatas patenka į GASS taisyklių priede aprašomą normavimo sritį, tai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą įrengti privaloma.

Prašoma išaiškinti dėl gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo pataisos namų patalpose.

(Departamento 2013-05-08 raštas Nr. 9.4- 1081 (9.6.) konsultacijos dėl priedo taikymo)

Vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių priedo reikalavimais, specialiosios paskirties pastatuose ir patalpose nepriklausomai nuo ploto privaloma įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, kurios tipas parenkamas atsižvelgiant į žmonių skaičių ir pastato aukščiausio aukšto grindų altitudę. Atkreipiame dėmesį, kad minėtos taisyklės nenumato išimčių ar galimybių neįrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų pataisos namų, tardymo izoliatorių, kalėjimų patalpose. Taip pat informuojame, kad statybos procesą ir departamento veiklą reglamentuojančiais teisės aktais departamentas nėra įgaliotas išimties tvarka leisti nesilaikyti galiojančių gaisrinės saugos reikalavimų, todėl negalime tenkinti Jūsų prašymo.

Ar esant adresuojamai analoginei gaisro aptikimo ir signalizavimo apie gaisrą sistemai, gali būti formuojamas signalas aktyviųjų gaisro sistemų stabdymui suveikus ne mažiau kaip dviem detektoriams, tačiau nedvigubinant jų skaičiaus kiekvienam kontroliuojamam patalpos taškui.

(Departamento 2013-11-18 raštas Nr. 9.4- 2559 (9.6.) konsultacijos dėl adresuojamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos)

Manome, kad vadovaujantis GASS taisyklių nuostatomis, statinyje įrengiant adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, skirtas gaisro metu ugniagesių liftams valdyti, įjungti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas, dūmų ir šilumos valdymo sistemas, pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas, išvardintų priemonių valdymas gali būti atliekamas suveikus ne mažiau kaip dviem adresuojamiems gaisro detektoriams.

Pažymėtina, kad įrengiant adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, turi būti įgyvendinami GASS taisyklių 62 ir 63 punktų reikalavimai – visi signalai apie gaisrą ar gedimą, reaguojant į juos, turi būti perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą ir gaisrinį postą suveikus ir vienam gaisro detektoriui.

Prašoma patvirtinti arba paneigti galimybę remtis gamintojo montavimo instrukcija, kai negalima pritaikyti GASS taisyklių, dėl patalpos konstrukcijų ypatumų.

(Departamento 2013-12-10 raštas Nr. 9.4- 2743 (9.6.) konsultacijos dėl 4 ir 21 punkto taikymo)

GASS taisyklių 4 punktas nurodo, kad be šių taisyklių būtina vadovautis ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrenginių gamintojo pateikta technine informacija, todėl dubliuojantis GASS taisyklių ir gamintojo nurodytiems rodikliams, turėtų būti laikomasi  griežtesnių sąlygų. Departamento specialistų nuomone, patalpoje įrengus linijinius optinius dūmų detektorius pagal Jūsų rašte pateiktus gamintojo reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, vadovaujantis GASS taisyklių 21 punktu, būtina įrengti gaisro detektorius kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau.

 Prašote išaiškinti ar projektuojant atvirą 3-5 lygių automobilių saugyklą, kai aukščiausio lygio altitudė nuo gaisrinio automobilio privažiavimo paviršiaus yra virš 3 m, reikia projektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (toliau – GAS sistema), kai atviroje automobilių saugykloje nėra aukštų. Taip pat prašome išaiškinti ar reikia projektuoti GAS sistemą požeminėje atviroje automobilių saugykloje ir kaip turi būti matuojama altitudė.

(Departamento 2015-03-18 raštas Nr. 9.4- 628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo)

Garažų paskirties pastate, pastato dalyje viršijus Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių priedo lentelėje nurodytus rodiklius, privaloma įrengti GAS sistemas atviro tipo automobilių saugyklose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 3 m. Departamentas pažymi, kad aiškinant šią normą reikia atsižvelgti į jos siektiną tikslą, įvertinant tai, kad gaisrinės saugos požiūriu aukštis yra svarbus statinio rodiklis, kuris neretai apsunkina žmonių gelbėjimą ar gaisrų gesinimo darbus, todėl departamento nuomone atviro tipo automobilių saugyklų aukščiausio aukšto grindų altitudė yra laikoma aukščiausiai suprojektuota automobilių stovėjimo altitudė, kuri skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės. Jeigu atvira automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ar pastatas ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pvz. plotas neįtrauktas į statinio patalpų plotą, statinio būvis aiškiai įvardintas kadastro pažymose ir kt.), tokiu atveju GAS taisyklių nuostatos nereikalauja projektuoti GAS sistemų.

Taip pat informuojame, kad esant žemės sklypo reljefo ypatumams, kai statinio aukštis nuo žemės paviršiaus matuojant jį skirtingose pusėse yra skirtingas (pvz. statinys esantis šlaite), tokiais atvejais pastato viršutinio aukšto grindų altitudė turėtų būti vertinama nuo žemiausios žemės paviršiaus altitudės, vertinant realias gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo ar nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo vietas, kurios užtikrintų ugniagesių patekimą į visą pastatą.

Kaip jau buvo minima departamento 2014 m. liepos 16 d. rašte Nr. 9.4-1654 (9.6.) <... šiuo metu galiojančios departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 patvirtintos Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir kiti gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenumato atskirų reikalavimų ar išimčių požeminėms atviroms automobilių saugykloms, todėl joms taikytini požeminių automobilių saugyklų reikalavimai.>. Kai atvira požeminė automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ar pastatas ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pvz. plotas neįtrauktas į statinio patalpų plotą, statinio būvis aiškiai įvardintas kadastro pažymose ir kt.), tuomet tokia automobilių saugykla nėra požeminė automobilių saugykla ir požeminių automobilių saugyklų reikalavimai netaikomi.

Ar galima vadovautis Lietuvos standartu LST CEN/TS 54-14:2004 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos“ (toliau – standartas 54-14) ir netaikyti Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 21 punkto reikalavimo, pagal kurį dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, apribotame statybinėmis konstrukcijomis, išsikišančiomis iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau.

(Departamento 2015-05-02 raštas Nr. 9.4- 1330 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo)

Departamentas nėra įgaliotas aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų, todėl ši departamento teikiama nuomonė negali būti traktuojama kaip oficialus teisės akto aiškinimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalimis, GASS taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, o Lietuvos standartai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodoma, kad standartus taikyti privaloma.

Atkreiptinas dėmesys, kad standarto 54-14 taikymo srityje apibrėžiama, kad šiame standarte pateikiamos gairės projektuojant ir įrengiant gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas yra rekomendacinio pobūdžio. GASS taisyklių 6 punkto nuoroda sako, kad projektuojant žmonių įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas taikomi LST EN 54 serijos standartai ir GASS taisyklių reikalavimai. Pagal tokią minėto punkto nuostatą laikytina, kad GASS taisyklių reikalavimai yra privalomi.

Apibendrinant tai kas išdėstyta ir atsakant į Jūsų klausimą, manome, kad pagal dabartinį teisinį reguliavimą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimas ir įrengimas turi atitikti GASS taisyklių reikalavimus.

 Kaip teisingai suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą komunalinių atliekų rūšiavimo patalpose, kad ji atliktų savo funkciją, kadangi atšalus orams šiose patalpose įrengti dūminiai signalizatoriai, dėl didelio garavimo siunčia klaidingus signalus, o šiluminių signalizatorių įrengimas, dėl didelio patalpos aukščio nenumatytas Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse.

(Departamento 2016-01-18 raštas Nr. 9.4- 100 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo)

Susipažinę su Jūsų pridėta medžiaga manome, kad vadovaujantis GASS taisyklių nuostatomis, Jūsų atveju šiluminiai signalizatoriai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoje galėtų būti įrengiami dviem lygiais – pirmajame lygyje (tvirtinant prie lynų) taip, kad šilumos signalizatoriaus įrengimo aukštis h (m) matuojant nuo patalpos grindų iki signalizatoriaus būtų ne didesnis nei 8 m, ir antrajame lygyje, tvirtinant prie denginio, viršijus 8 m įrengimo aukštį. Abiejuose lygiuose, turi būti laikomasi GASS taisyklių 2 lentelėje reglamentuojamų saugomų plotų, didžiausių atstumų tarp šilumos signalizatorių, atstumų tarp šilumos signalizatorių ir sienos, o taip pat šilumos signalizatoriaus gamintojo dokumentuose pateiktų reikalavimų.

 Ar vadovaujantis patvirtintomis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, privaloma į kiekvieną briaunomis 0,4 m statybinėmis konstrukcijomis apribotą lubų plotą įrengti dūmų ir šilumos detektorius. Taip pat klausiate, ar Jūsų rašte aprašytu atveju galima sumažinti detektoriaus saugomą plotą 25 proc.

(Departamento 2016-05-03 raštas Nr. 9.4- 1175 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo)

Jūsų rašte nurodyta, kad statinyje briaunos iš lubų išsikiša nuo 0,6 m iki 0,74 m, taigi manome, kad įgyvendinant GASS taisyklių 21 ir 22 punkto nuostatas, dūmų ir šilumos detektorius turi būti įrengiami kiekviename lubų plote. Kadangi briaunos aukštis viršija 0,4 m, todėl išlyga, leidžianti sumažinti detektoriaus saugomą plotą 25 proc. netaikytina.

 Ar užtenka sumontuoti adresinius dūmų jutiklius tik daugiabučų laiptinėse, jei butuose gyventojai yra sumontavę autonominius dūmų jutiklius? Jei taip, ar jutiklius reikia montuoti kiekviename aukšte?

(Departamento 2018-10-31 raštas Nr. 9.4- 2418 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo)

Informuojame, kad reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms yra išdėstyti Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse. Šių taisyklių 18 punkte nurodyta, kad „gyvenamosios paskirties pastatuose, kuriuose GAS sistema skirta mechaniniam priešdūminiam vėdinimui, ugniagesių liftams valdyti, kiekviena aukštų koridorių arba vestibiulių vieta saugoma ne mažiau kaip dviem gaisro detektoriais ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, kai naudojamos adresuojamos GAS sistemos“. Departamento nuomone, kai daugiabučiuose pastatuose yra įrengtos mechaninės dūmų šalinimo sistemos ar kitos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos, šių sistemų paleidimą turi valdyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Šiuo atveju gaisrų aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti įrengta kiekvieno aukšto koridoriuose, vestibiuliuose, ar kitose daugiabučio namo bendrosiose patalpose, kuriose įrengtos mechaninės dūmų šalinimo ar kitos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos.

Pagal taisyklių 30 punktą ir 5 lentelę, daugiabučių gyvenamųjų namų patalpose (butuose) turi būti įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai.

Kurioje daugiabučio vietoje (patalpoje, aukšte) turėtų būti sumontuota gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų centralė? Kokie reikalavimai keliami patalpoms, kuriose montuojama tokia įranga?

Reikalavimai patalpoms, kuriose įrengiama gaisro aptikimo sistemų valdymo ir rodymo įranga yra išdėstyti taisyklių XI skyriuje. Pagal taisyklių 62 punktą, šių sistemų valdymo ir rodymo įranga turi būti įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos kontroliuojamose patalpose, kuriose budima visą parą (gaisriniame poste). Ši nuostata netaikoma kai gaisrų ir gedimo signalai perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą (pvz. apsaugos tarnybą).

Pagal taisyklių 64 punktą, jeigu sistemos valdymo ir rodymo įranga įrengiama patalpose, kuriose nėra budėtojo, būtina numatyti priemones, neleidžiančias pašaliniams asmenims patekti prie šios sistemos valdymo ir rodymo įrangos. Kai nėra budėtojo, rengiant A ir K tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, valdymo ir rodymo įranga turi būti įrengiama į pavojaus signalus reaguojančiam personalui (pvz. apsaugos įmonės darbuotojui) be kliūčių prieinamoje vietoje (pvz., pirmo aukšto vestibiulis).

Ar būtina parengti naują priešgaisrinės sistemos projektą norint suremontuoti esamą įrangą ir atlikti punktuose 1 ir 2 paminėtus keitimus?

Informuojame, kad statinių projektų rengimo tvarką reglamentuoti yra įgaliota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri kompetentinga atsakyti į šį klausimą.

Pagal taisyklių 8 punktą, „GAS sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis šių Taisyklių reikalavimais ir atitikti projektą.“ Departamento nuomone, Jūsų aprašytu atveju turėtų būti parengtas gaisro aptikimo ir signalizavimo projektas.

Ar privaloma bažnyčioje įrengti gaisro aptikimo sistemą? Bažnyčia pastatyta XVIII amžiuje.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės taikomos projektuojant ir statant naujus statinius, rekonstruojamoms statinių dalims ir remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamas ar kitaip daromas poveikis esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (toliau vadinama – GAS sistemos) išdėstymui ar apimčiai. Todėl Jūsų minėtoje bažnyčioje prievolė pagal Taisyklių reikalavimus įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą atsirastų tik statinio rekonstravimo metu.

 GASS projektavimo ir įrengimo taisyklėse rašoma: ,,56. Jei patalpoje lubos yra nuožulnios arba stogas dvišlaitis, autonominiai dūmų signalizatoriai įrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo aukščiausio lubų (pastogės) taško“ o apie neautonominius nieko nerašoma. Galioja ta pati taisyklė?

56 punkto reikalavimas taikomas įrengiant tik autonominius dūmų signalizatorius. O įrengiant gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau - GASS) didžiausi leistini atstumai nuo detektoriaus iki sienos bei tarp detektorių, numatyti GASS projektavimo ir įrengimo taisyklių 31, 33 punktų 1 ir 2 lentelėse. Įvertinus konkretų atvejį: esant nuožulnioms luboms arba dvišlaičiam stogui ir kt. atstumai nuo detektoriaus iki sienos galėtų būti mažesni nei nurodyti lentelėse, taip pat neviršijant dydžių, nurodytų gamintojo pateikiamuose dokumentuose, bet ne mažesnis kaip 0,5 m (GASS projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 p.).

Situacija: Palėpė, kurioje nuo pat kraštų prasideda dvišlaitis stogas. plotis 11 m., aukštis virš 3,5m. Tokiu atveju daviklius reikia tvirtinti aukščiausioje vietoje-per vidurį ir papildomai iš kraštų, kad neviršytų taisyklėse nurodomo atstumo iki sienos (4m)? Ar teisingai suprantu?

Jeigu numatote šiluminius detektorius, kai detektorių įrengimo aukštis h (m) 3,5 < h 6,0, o patalpos plotis- 11 m, tokiu atveju turi būti įrengiami ne mažiau kaip du detektoriai, taip, kad nebūtų viršijami didžiausi leistini atstumai nuo detektoriaus iki sienos bei tarp detektorių (4 m ir 8,5 m)

Situacija kaip ir 2 klausime, tik dar situaciją keičia tai, kad pastatas yra saugomas paveldo ir paveldosaugininkai leidžia daviklius tvirtinti jų leidžiamose vietose. Ten iki aukščiausio taško apie 0,2m., bet kitur neleidžia nei tiesiogiai prie lubų, nei tvirtinant lynus, nes saugomos architektūrinės dalys. kaip elgtis tokiu atveju, kad būtų neviršytas atstumas iki sienos?

Siūlome apsvarstyti galimybę įrengti linijinius optinius dūmų detektorius, kurie gali būti įrengiami ant sienų, pertvarų, kolonų ir kitų vertikalių konstrukcijų. GASS projektavimo ir įrengimo taiklių 20 p. numatyta, kad „...kai detektoriai negali būti įrengiami ant lubų, jie įtaisomi ant sienų, sijų ir kolonų...“.

GASS projektavimo ir įrengimo taisyklėse rašoma: ,,27. Vieno spindulio gaisro detektoriais turi būti saugomos ne daugiau kaip penkios gretimos patalpos, esančios viename aukšte. Vieno spindulio gaisro detektoriais pagalbiniuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, ..., leidžiama saugoti iki 10 patalpų, esančių viename aukšte ir turinčių išėjimą į bendrą koridorių“ Holą ir vestibiulį galima traktuoti kaip koridorių? Išėjimas turi būti tiesioginis ar galima per kitas patalpas (pvz.: yra dvi patalpos, kurių viena yra pereinama)?

27 punkto reikalavimai numatyti ir tam, kad būtų galima lengvai nustatyti patalpą iš kurios gautas pranešimas apie gaisrą. Manome, kad holą ir vestibiulį galima būtų vertinti kaip koridorių. Išėjimas į panašią patalpą galėtų vesti tiek tiesiogiai, tiek per pereinamas gretimai išdėstytas patalpas.

Norėjau paklausti dėl gaisrinės signalizacijos montavimo reikalingumo virš pakabinamų lubų šlapiose patalpose. Ar reikalingas ten daviklių montavimas virš lubų, jei jos nuleidžiamos 40cm ir daugiau?

Gaisro detektorių įrengimą statiniuose ir patalpose virš kabamųjų lubų reglamentuoja Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) 23 punkto nuostatos, pagal kurias leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti šiais atvejais: 1) jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę; 2) kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs [10.3.] arba B1ca [10.3.] degumo klasės elektros kabeliai. Jums aktualus antrasis atvejis, jei tenkinami nurodyti statybos produktų degumo klasės reikalavimai.

Ar reikalingas gaisro daviklių montavimas virš pakabinamu lubų, jei jos nuleidžiamos 40cm?

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) 23 punkte nustatyta, kad leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai.

Jūsų atveju neprivaloma, išskyrus kai to pageidauja statytojas (užsakovas), virš kabamųjų lubų montuoti gaisro detektorius.

Rašau dėl dūmų detekcijos projektavimo, kai pastato stogas dvišlaitis. Projektuoju gaisrinę signalizaciją gamybinėje Cg kategorijos pastate (vientisa erdvė, be perdangų, plotas 1400m2), pastato stogas dvišlaitis, stogo kraigas (aukščiausias pastato taškas) yra alt: +13,5m aukštyje, stogo šlaito žemiausia vieta (pastato sienos aukščiausia vieta) yra alt.: +11.5m aukštyje. Gal galite pakonsultuoti, kaip nepažeidžiant LR galiojančiu normų suprojektuoti dūminę signalizaciją tokio tipo pastate, kaip suprantu pagal taisykles reikėtų dviem lygiais įrengti linijinius optinius detektorius?

Vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) nuostatomis, Jūsų atveju linijiniai optiniai dūmų detektoriai turi būti įrengiami dviem lygiais. Siūlome svarstyti įsiurbiamųjų dūmų detektorių, atitinkančių LST EN 54-20 standartą, arba taškinių liepsnos detektorių, atitinkančių LST EN 54-10 standartą, panaudojimo galimybes.

Kokią priešgaisrinę signalizaciją rekomenduotumėte įsivesti nuosavame name?

Vienbučiame gyvenamajame name tikslinga įsirengti automatinę gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, numatant signalo apie kilusį gaisrą perdavimą į centralizuotą stebėjimo pultą ar kitą patalpą, kurioje budima visą parą. Dėl automatinę gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tipo ir modelio pasirinkimo siūlome pasikonsultuoti su šią įrangą montuojančiais specialistais arba įrangos tiekėjais.