Pagal galiojančias "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", 2010 m., aktuali redakcija 2016.03.03 (nuoroda), 5 priede (perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos - PGEVS) 23 punkte pateiktą lentelę, 4 ir 5 PGEVS tipui turi būti panaudojama kalbinė ir garsinė žmonių perspėjimo apie gaisrą sistema. Pagal tą patį dokumentą, 5 priede 1 punkte minima:

Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemas (toliau – PGEVS), vadovaujamasi LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų ir šių Taisyklių nuostatomis.

Pagal LST EN 60849, tam, kad tenkintų PGEVS kalbinius pranešimus turi tenkinti garsumo ir suprantamumo (aiškumo) sąlygas.

Suprantamumo (aiškumo) parametrą apibūdinama pagal CIS skalę, taip pat gali būti apibūdinama kalbos perdavimo indekso rodikliu (STI). Šie rodikliai tarpusavyje surišti pagal formulę:

CIS = 1 - log (STI)

Gaisro pavojaus aiškumas CIS (garso suprantamumo-aiškumo skalė) neturi būti mažesnis nei 0,7 arba STI (kalbos perdavimo indeksas) neturi būti mažesnis nei 0,5 visame patalpų saugomame plote.

MOS skalė

1

2

3

4

5

STI skalėje

0..0,3

0,31..0,45

0,46..0,6

0,61..0,75

0,76..1,0

CIS skalėje

0..0,48

0,49..0,65

0,66..0,78

0,79..0,88

0,89..1,0

Aprašymas

Labai blogas aiškumas

Prastas aiškumas

Patenkinamas aiškumas

Geras aiškumas

Puikus aiškumas

CIS ar STI reikšmė nustatoma garso skaičiavimus atliekančiose programose, tokiose kaip EASE EVAC, Simplex iTool ir kitos. Atliekant garso CIS ar STI skaičiavimus garso skaičiavimo programomis gaunamos reikšmės yra su didelėmis paklaidomis (kadangi CIS įtakojančių veiksmų/parametrų yra ne vienas ir juos atkartoti skaitmeniniame modelyje praktiškai neįmanoma), todėl pagal bendrą praktiką šie skaičiavimai yra nustatomi bandymu (eskperimentiniu) metu.

Garsumui apibūdinti apibrėžiamas garso slėgio lygis (SPL) matuojamas decibelais (dBA), gaisro pavojaus pranešimai turi tenkinti šiuos reikalavimus:

  • Pranešimų SPL, bet kuriame taške negali būti mažesnis nei 65 dBA;
  • Pranešimų SPL miegojimo, ilsėjimosi, galimo žmogaus snaudimo vietose turi būti ne mažesnis nei 75 dBA;
  • Pranešimų SPL turi būti aukštesnis už foninį triukšmą (signalo ir triukšmo santykis - SNR): nuo 6 dBA iki 20 dBA (arba 9 dB iki 23 dB atitinkamoje konkrečioje pranešimo signalo dažnių juostos ribose);
  • Pranešimų SPL negali viršyti (perdavimo apribojimas) 120 dBA.

Foninis triukšmo lygis (SNR) patalpose (pastatuose), pagal NFPA 72 pateikiamas lentelėje.

Patalpos, pastato tipas

Foninis aplinkos triukšmo lygis, dBA

Verslo paskirties pastatai

55

Mokomosios paskirties patalpos

45

Pramoninės paskirties patalpos

80

Institucijos, biurai, darbas su klientais

50

Prekybinės, komercinės paskirties patalpos

40

Dirbtuvės, fabrikai ir panašios paskirties patalpos

85

Prieplaukos, dokai, vandenvietės ir panašios paskirties pastatai kuriuos supa aplinkui vanduo

40

Žmonių sambūrio vietos

55

Gyvenamosios paskirties patalpos, pastatai

35

Saugyklos, sandėliai, archyvai ir panašios paskirties patalpos

30

Magistralės, pagrindiniai keliai didmiesčiuose

70

Magistralės, pagrindiniai keliai miestuose

55

Magistralės, pagrindiniai keliai kaimuose, priemiesčiuose

40

Bokštai

35

Požeminės patalpos arba patalpos/pastatai be langų

40

Transporto priemonės, laivai

50