Dažnai kyla klausimų, kaip įrengti elektros įrenginius ir instaliacija vonios kambaryje. Vadovaujantis Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (SPTPEĮĮT), 2013.03.05  (nuoroda) vonios ar dušo patalpa suskirstyta į 4 zonas:

0 zona – tai vonios indo arba dušo vandens rinktuvo vidus;

1 zona – tai erdvė, apribota stačiais paviršiais, nutiestais per vonios indo šonus arba sutampančiais su dušo kabinos išorinėmis sienelėmis, grindimis ir gulsčia plokštuma, nutiesta 2,25 m aukštyje nuo grindų, neskaitant 0 zonai priskiriamos erdvės;

2 zona – tai erdvė, apribota stačiais paviršiais, nutiestais 0,6 m atstumu nuo 1 zonos ribos, grindimis ir gulsčia plokštuma 2,25 m aukštyje nuo grindų, neskaitant 0 ir 1 zonai priskiriamos erdvės;

3 zona – tai erdvė, apribota stačiais paviršiais, nutiestais 2,4 m atstumu nuo 2 zonos ribos, grindimis ir gulsčia plokštuma 2,25 m aukštyje nuo grindų, neskaitant 0, 1 ir 2 zonai priskiriamos erdvės.

1 pav. Vonios patalpos suskirstymas į zonas (matmenys centimetrais)

2 pav. Dušo arba dušo kabinos patalpos suskirstymas į zonas (matmenys centimetrais)

Atitinkamose zonose leidžiama naudoti šiuos elektros įrenginius:

0 zonoje – tik specialius, skirtus naudoti vonios ir dušų rinktuvų induose elektros įrenginius, kurių vardinė įtampa ne didesnė kaip 12 V kintamosios srovės atveju ir 30 V nuolatinės srovės atveju;

1 zonoje – be 0 zonoje leidžiamų naudoti įrenginių, taip pat stacionariuosius vandens šildytuvus, stacionariuosius ištraukiamojo vėdinimo įrenginius ir saugios įtampos telefono ryšio ir signalizacijos sistemas; elektrinio šildymo įrenginius, sumontuotus grindyse, jeigu šildymo elementai iš viršaus uždengti įžemintu metaliniu tinklu arba kita įžeminta metaline danga;

2 zonoje – be 0 ir 1 zonoje leidžiamos naudoti įrangos, taip pat II klasės ne žemesnio kaip IP X4 apsaugos laipsnio šviestuvus;

3 zonoje – be kitose zonose leidžiamų naudoti įrenginių, taip pat kištukinius lizdus, jeigu yra įrengta srovės skirtuminė apsauga (∆IN≤30 mA) arba jie maitinami per individualų skiriamąjį transformatorių, arba naudojama saugi įtampa.

 

Taip pat svarbu paminėti kelis esminius reikalavimus:

Vonios ir dušo patalpų 0, 1 ir 2 zonose draudžiama naudoti kištukinius lizdus, bet kokios medžiagos jungiamąsias ir kitas sienines instaliacijos dėžutes, bet kokias kabelių movas, bet kokius komutavimo aparatus ir valdymo įtaisus, išskyrus jungiklius, jeigu jie sumontuoti įrenginyje ir yra neatskiriama jo dalis.

Jungiamąsias ir kitas sienines instaliacijos dėžutes leidžiama įrengti pastato elektros inžinerinėms sistemoms skirtoje juostoje ne žemiau kaip 2,4 m nuo grindų.

Skiriamieji transformatoriai ir kiti srovės šaltiniai turi būti įrengiami už vonios ir dušo patalpų ribų.

Vonios ir dušo patalpose leidžiama naudoti atvirąją ir paslėptąją instaliaciją. Paslėptoji instaliacija turi būti ne giliau kaip 5 cm nuo sienos paviršiaus. Kabeliai ir laidai turi būti su nelaidžiu vandeniui apvalkalu (izoliacija). Draudžiama naudoti laidus ir kabelius metaliniais apvalkalais arba tiesti juos metaliniuose vamzdžiuose, kanaluose ir metalinėse rankovėse.

Visos vonios ir dušo patalpose esančios pasiekiamos elektros įrenginių pasyviosios dalys ir pašalinės laidžiosios dalys turi būti prijungtos prie potencialą suvienodinančio laidininko, sujungto su įžemintuvu. Šis reikalavimas taikomas ir vonios bei dušo patalpoms, kur nenaudojami jokie elektros įrenginiai arba jie yra įrengti kitoje patalpoje, kurioje aplinka nelaidi. Vietinę potencialų suvienodinimo sistemą draudžiama sujungti su žeme per elektros įrenginių pasyviąsias dalis ir per pašalines laidžiąsias dalis. Kilnojamųjų vonių ir dušų kabinų elektrai laidžios metalinės dalys taip pat turi būti prijungtos prie potencialą suvienodinančio laidininko.

 

SPTPEĮĮT 1 priedo 3 lentelė. Elektros įrenginių, naudojamų vonios ir dušo patalpose, apsaugos laipsniai 

 

Patalpų charakteristika

 

Zonos

 

0

 

1

 

2

 

3

Patalpos, kur dažnai kondensuojasi vandens garai (viešosiose pirtyse, sporto centrų vonios bei dušų patalpose ir pan.)

IP X7

IP X5

IP X5

IP X5

Patalpos, kur nedažnai kondensuojasi vandens garai (butų vonios arba dušo patalpose)

IP X7

IP X4;

IP X5*

IP X4

IP X1

 Pastaba. *IP X5 apsaugos laipsnio įrenginiai turi būti naudojami ten, kur gali atsirasti vandens čiurkšlių (naudojant masažinį dušą).


Kadangi SPTPEĮĮT niekur neminima, kad kriauklė priklauso kažkuriai zonai, o šio dokumento 5 priedo 1 paveiksliuke kriauklė neišskirta atskira zona (pavaizduota 3 zonoje), tai galime traktuoti, kad kriauklei nėra taikomi jokie papildomi reikalavimai arba taikomi 3 zonos reikalavimai.


Pagal Lietuvos higienos normas HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“

1 priedas DARBO VIETŲ STATINIŲ IŠORĖJE DIRBTINĖS APŠVIETOS MAŽIAUSIŲ RIBINIŲ VERČIŲ LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Regos darbų charakteristika

Mažiausio matomo objekto dydis, mm

Regos darbų kategorija

Mažiausia ribinė vertė, lx

Natūralus apšvietimas, NAK, proc.

Vykdomų darbų rūšys (darbo zonos)*

5.

Nelabai tikslūs

1,1–5,0

V

200

3,0

Valgyklos, bufetai, rūbinės, prausyklos, dušai, tualetai

 

Pašarų ruošimo, melžimo, rakandų plovimo, veršiavimosi patalpos

 

Gydymo įstaigų koridoriai, liftai, pacientų vonios ir tualetai

 

 

Pagal HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018.06.15 

Lentelė. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės.

Eil. Nr.

Patalpos pavadinimas

Apšvieta, lx

Paviršius, kuriam taikoma apšvieta

1

2

3

4

4.

Persirengimo kambarys prie sporto salės, tualetas, dušas

200

ant grindų paviršiaus


Pagal HN 109:2016 „BASEINŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (nuoroda)

30.  Patalpos, kurioje įrengtas baseinas, persirengimo patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 lx. Laiptinių, koridorių, dušo, tualeto patalpų – ne mažesnė kaip 50 lx. Baseino patalpose turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 5 lx avarinis apšvietimas.