Laiptinėse pagal SPECIALIŲJŲ PATALPŲ IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS (SPTPEĮĮT), 2013 m. (nuoroda):

Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose

20. Laiptinėse esantys skydeliai įrengiami tame aukšte, nuo kurio butų skirstomųjų skydelių prijungimai būtų trumpiausi kartu atsižvelgiant į Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinųjų taisyklių reikalavimus. Butų įvadiniams apskaitos skydeliams prijungti maitinimo linijos turi būti nutiestos atskiruose kanaluose, perdangų ir sienų kiaurymėse, vamzdžiuose ir pan.

23.Pastato elektros inžinerinės sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

 Gyvenamuosiuose pastatuose laiptinių, vestibiulių, holų, koridorių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų šviestuvai turi būti maitinami atskiromis linijomis iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos arba iš atskirų grupinių skydelių, maitinamų iš įvadinės apskaitos skirstomosios spintos.

Laiptinėse ir koridoriuose, kur yra natūralus apšvietimas, rekomenduojama įrengti automatinį elektrinio apšvietimo valdymą, priklausantį nuo natūralios šviesos teikiamos apšvietos.

26. Butuose nerekomenduojama tiesti stačių (vertikalių) skirstomojo tinklo ruožų.

Nuo aukšto skydelio tiesti bendrame vamzdyje, bendrame lovyje arba kanale kelias laidų arba kabelių linijas, maitinančias atskirus butus, draudžiama.

Bendrame vamzdyje, bendrame lovyje arba statybinių konstrukcijų, pagamintų iš nedegiųjų medžiagų, kanale leidžiama tiesti nepalaikančius degimo laidus ir kabelius, maitinančius butų linijas, kartu su laiptinių, koridorių ir kitų namo patalpų apšvietimo grupinių linijų laidais ir kabeliais.

Žiūrovinių objektų ir specialiosios paskirties pastatuose

92. Evakuacinis apšvietimas būtinas visose patalpose, kur gali būti daugiau kaip 50 žmonių, taip pat laiptinėse, perėjimuose ir kituose evakuacijos keliuose.


 Pagal Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (nuoroda):

33. Natūrali ir dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įprastinio darbo proceso sąlygomis, pvz., darbo vietoje darbuotojui sėdint 0,75–0,8 m aukštyje, sportui skirtose vietose ir judėjimo zonose (laiptai, koridoriai, automobilių stovėjimo aikštelės) – ant paviršiaus (grindų).

Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir   dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“

1 priedas

 DARBO VIETŲ PATALPŲ VIDUJE APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS

Eil. Nr.

Regos darbų charakteristika

Mažiausio matomo objekto dydis, mm

Regos darbų kategorija

Mažiausia ribinė vertė, lx

Natūralus apšvietimas, NAK, proc.

Vykdomų darbų rūšys (darbo zonos)*

 

6.

Netikslūs

Daugiau kaip 5,0

VI

100

3,0

Laiptai, krovininiai liftai, gamybos įrenginiai, nereikalaujantys nuolatinės priežiūros, restoranų, viešbučių koridoriai, liftai, didmeninės prekybos sandėliai, vestibiuliai

 


Pagal STR 2.02.01:2004 „GYVENAMIEJI PASTATAI“ aktuali redakcija 2019-01-09 (nuoroda):

215. Normuojami minimalūs gyvenamojo namo patalpų dirbtinės apšvietos parametrai pateikiami 15 lentelėje.

 15 lentelė Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai

Patalpos

Normuojamos apšvietos dydis, lx

Normuojamos apšvietos plokštuma, m, nuo grindų paviršiaus

13 daugiabučių namų laiptinės, namo koridoriai

50

H 0,0 (laiptų pakopų plokštuma)

 


Pagal "ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS(nuoroda į šaltinį) patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309, 21 punktą: 

480. Elektros tinklo operatoriaus įvadinės SS ir pastatų ĮAS ar ĮASS, esant techninėms galimybėms, įrengiamos elektros skydinėse. Operatoriaus tranzitinės SS, vartotojų ĮAS ar ĮASS turi būti įrengiamos elektros skydinėse, laiptinėse ar kitose bendrojo naudojimo ar kitose laisvai prieinamose patalpose, prie pastatų išorinių sienų, teritorijų tvorų (aptvarų) išorėje, ant OL atramų, prie kabelių linijų tranzitinių SS ir pan.

Gamybos paskirties patalpose:

209. Draudžiama laiptinėse kabelius tiesti atviruoju būdu, taip pat ir vėdinimo kanaluose. Pavieniai kabeliai vėdinimo kanalus gali kirsti tik nutiesti mechaniniam poveikiui atspariuose vamzdžiuose.

Daugiabučiuose ir daugiaaukščiuose namuose:

495. Iš butų ĮAS išeinančių kabelių (laidų), nutiestų laiptinėje iki pagrindinės SS, apsaugai buto ĮAS prieš elektros skaitiklius turi būti įrengiami automatiniai saugikliai. Jų vardinės srovės apskaičiuojamos pagal kiekvienam vartotojui suteiktą leistinąją naudoti galią. Nuo ĮAS ar ĮASS iki vartotojo elektros įrenginių laidininkai turi būti tiesiami aukštų aikštelėmis, bendrojo naudojimo koridoriais, šachtomis ir pan. Laidininkai neturi būti tiesiami per patalpas, priklausančias kitam savininkui.

 6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

I arba II

III

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)

Cca s1,d1,a1

Eca


Pagal "Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles" (AEĮĮT), 2011 m. (nuoroda į šaltinį):

27. Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 5 lx apšvietą laiptinėse ir ties evakuaciniais išėjimais. Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2003 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus.


Pagal "BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS", 2019 m. birželio mėn. (nuoroda į šaltinį):

66. Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

 110. Parodų patalpose draudžiama:

110.1. laiptinėse ir koridoriuose įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas ir įrenginius;

 

Pagal pakeistas "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės" (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)  galima elektros įranga montuoti po laiptais, jeigu tai nedraudžia kitos normos:

139. Draudžiama elektros skydines ir skirstomąsias spintas įrengti po laiptais."

 

Pagal "Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimus" (redakcija 2020.05.01 nuoroda čia) 124 straipsnį:

124. Evakuoti(s) skirtose laiptinėse draudžiama įrengti bet kokios kitos paskirties patalpas, pramoninį dujotiekį [10.11] ir garotiekį, degių skysčių vamzdžius, tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros apskaitos skydelius), krovininius liftus ir išėjimus iš jų, šiukšlių šalinimo vamzdžius, taip pat įrenginius, sienos plokštumoje išsikišančius žemiau kaip 2,2 m nuo laiptų aikštelių ir jų pakopų. Pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, evakuoti(s) skirtose laiptinėse leidžiama įrengti ugniagesių ir keleivinius liftus, šiukšlių šalinimo vamzdžius, butų elektros instaliaciją.