Tai dažniausiai pasitaikanti statybininkų, inspektorių ir projektuotojų klaida projektavime, statybose. Yra manoma, kad evakuaciniame krypties ženkle esantis akumuliatorius garantuoja I elektros tiekimo kategorija, dėl to nereikalinga papildomai tiesti nedegaus (nepalaikančio degimo, E60) kabelio. O kaip yra iš tikrųjų.

Evakuaciniai krypties ženklai yra skirti žmonių evakuacijai gaisro metu, todėl priskiriami prie gaisro saugos inžinerinių sistemų (tiksliau evakavimo(si) valdymo sistema). Tai aprašo "GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI" ( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.388658/KURtvOTMII ) 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 5 priedas, 3 punktas:

3. Pagal perspėjimo būdą PGEVS (PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMOS) skirstomos į:
3.1. garso:
.......
3.2. kalbos:
.......
3.3. šviesos:
3.3.1. rankinio įjungimo (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai, kurie signalizuoja tik juos įjungus);
3.3.2. pusiau automatines (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai), kurios įsijungia suveikus kalbos pusiau automatinei informavimo sistemai;
3.3.3. automatines (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai), kurios sublokuotos su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (arba) stacionariąja gaisrų gesinimo sistema.

 

Pagal "ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS"  ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85 ) I kategoriją yra:

81.3. Pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis ir aprūpinimas elektros energija gali i būti nutrauktas laikui, kiek to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio prie kito arba pakartotiniam elektros energijos šaltinio įjungimui.

83. Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.

85. Vartotojas, kuris yra aprūpinamas elektros energija iš dviejų ar daugiau elektros šaltinių, privalo įrengti savo vidaus elektros tinklą ir automatiką taip, kad operatoriaus ir vartotojo nuosavybės riboje operatoriui perjungus kitą elektros šaltinį arba jį išjungus, vartotojo vidaus tinklas sugebėtų tinkamai aprūpinti savo elektros įrenginius ar elektros imtuvus elektros energija iš veikiančio elektros energijos šaltinio ar nuosavo autonominio šaltinio.

86. Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją), nepriklausomai nuo to, kokia patikimumo kategorija jam yra suteikiama, privalo įdiegti technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti.

Pagal "ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS(nuoroda į šaltinį) patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309, 21 punktą:

21. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.