Asmuo, norintis gauti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, VEI pareigūnui privalo pateikti projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją. 
Dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, norintis gauti naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos  (elektros, šilumos, dujų, naftos) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, sąrašas, sudarytas pagal atskirus energetikos sektorius ir energetikos objektus, pateiktas VEI viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95 patvirtintame Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo priede.
 
    Dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į VEI teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį ir elektroniniu būdu VEI elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  
 
Teritorinių skyrių kontaktiniai duomenys pateikti VEI interneto svetainės www.vei.lt skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.
    Administracinės paslaugos suteikimo trukmė - 20 darbo dienų nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo dienos.
 
III. Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarka
 
7. VEI teritorinių skyrių pareigūnai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos išduoda energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (toliau – pažyma).
8. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išduodamos naudojantis VEI informacinės sistemos (toliau – IS) priemonėmis.
9. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos įrenginys ir (ar) vartotojo energetikos įrenginys, pateikia prašymą bei šio Aprašo priede nurodytus dokumentus ir su paskirtais VEI pareigūnais suderina energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo datą bei laiką. Į VEI dėl prašymo išduoti pažymą ūkio subjektas gali kreiptis ir nuotoliniu būdu, t. y. informacinių technologijų ryšio priemonėmis.
10. VEI pareigūnai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą ir ją įrašo į IS. Registruojant pareiškėjo pateiktus duomenis apie energetikos objektą ar įrenginį būtina nurodyti svarbiausius parametrus ir kitą svarbią informaciją, nurodytą Aprašo 14 punkte.  
11. VEI teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas, atsakingas už dokumentų valdymą teritoriniame skyriuje, patikrina paslaugos apmokėjimą, pažymas atspausdina  ir pateikia tikrinimą atlikusiam VEI pareigūnui šias pažymas pasirašyti. Pareigūnų parengtos pažymos registruojamos VEI IS.
12. VEI pareigūno pasirašyta pažyma yra įteikiama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), siunčiama paštu, elektroniniu paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (ūkio subjekto prašyme nurodytu būdu).
13. 1 ar 2 butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.
14. Pažymoje nurodoma:
14.1. objekto pavadinimas;
14.2. energetikos įrenginio(-ių) pavadinimas ir adresas;
14.3. energetikos įrenginio(-ių) svarbiausi parametrai ir kita svarbi informacija;
14.4. išvada, kad Aprašo 14.2 punkte nurodytas(-i) energetikos įrenginys(-iai) atitinka projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal paskirtį;
14.5. pastabos ir kita svarbi informacija;
14.6. pažymą išdavusio atsakingo VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė.
15. Nustačius energetikos įrenginio(-ių) įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, išduodamas naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų aktas (toliau – trūkumų aktas), kuriame nurodoma:
15.1. objekto pavadinimas ir adresas;
15.2. energetikos įrenginio(-ių) pagrindinės savybės;
15.3. nustatyti pagrindiniai trūkumai;
15.4. trūkumų aktą surašiusio VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir įrenginių savininko (ar jo įgalioto asmens) pavardė.
16. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas ir patikrinimo pažyma išduodama tik pašalinus trūkumų akte nurodytus trūkumus ir teisės aktų pažeidimus.
 
ELEKTRINEI (E1)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (jei jie buvo pildomi).
6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
9. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo pareigines ir saugos instrukcijas ir operatyvines schemas.
10. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAI IR JŲ PRIKLAUSINIAI VIRŠ 110 KV (E2)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (jei jie buvo pildomi).
6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
9. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo pareigines ir saugos instrukcijas ir operatyvines schemas.
10. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAI IR JŲ PRIKLAUSINIAI IKI 110 KV (E3)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui. 
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (jei jie buvo pildomi).
6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
10. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo pareigines ir saugos instrukcijas ir operatyvines schemas.
13. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
STATINIO (IŠSKYRUS GYVENAMUOSIUS NAMUS) ELEKTROS INSTALIACIJA (NUO APSKAITOS TAŠKO) (E-4)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos.
3. Projektas.
4. Suvestinis inžinerinių tinklų planas arba požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
5. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
6. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ NAMO ELEKTROS INSTALIACIJA (NUO APSKAITOS TAŠKO) (E-5)
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygos.
3. Projektas.
4. Suvestinis inžinerinių tinklų planas.
5. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
6. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
7. Įmonės, atlikusios bandymus ir matavimus, atestatai.
8. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
DAUGIABUČIO NAMO ELEKTROS INSTALIACIJA (NUO APSKAITOS TAŠKO) (E-6)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos.
3. Projektas.
4. Suvestinis inžinerinių tinklų planas.
5. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
6. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
8. Asmens, atsakingo už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo dokumentas, jo pažymėjimo kopijos.
9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
SAULĖS ELEKRINĖ (E-7)
 
1. Prašymas (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Leidimas gaminti elektros energiją.
3. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos.
4. Projektas.
5. Suvestinis inžinerinių tinklų planas arba požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
8. Rangovo užbaigtų montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
9. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.
 
VĖJO JĖGAINĖ (E-8)
 
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lt/index.php?id=394).
2. Leidimas gaminti elektros energiją.
3. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos.
4. Projektas.
5. Suvestinis inžinerinių tinklų planas arba požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
8. Rangovo užbaigtų montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
9. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už VEI suteiktą paslaugą.