Šis aprašymas parodo kaip ir ko reikia norint parengti ESO (LESTO) projektą pagal išduotas technines sąlygas. Tai visai nesudėtinga, reikia tik nuoseklumo.
Taigi pirmiausia - projektuojant elektros energetikos objektus, kurie yra ir / ar bus įvedami į bendrovės turto apskaitą (balansą), privaloma vadovautis prisijungimo sąlygomis / projektavimo sąlygomis / patvirtinta projektavimo užduotimi, AB LESTO technologine tinklo plėtros strategija bei AB ESO (LESTO) techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms.
 
Elektros energetikos objektai ir įrenginiai statomi vadovaujantis Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Už projekto kokybę ir projektinius sprendinius atsako projektą parengęs projektuotojas.
 
Kiekvieno užsakyto suprojektuoti objekto Projektas pateikiamas AB ESO (LESTO) atspausdintas 3 egzemplioriais, skaitmeninė jo kopija, įrašyta į kompaktinį diską (brėžiniai ir schemos DWG bylose,AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai PDF bylose), 1 egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje, PDF bylose.
Schemose ir brėžiniuose nauji skirstomojo tinklo elementai braižomi AUTOCAD (REVIT, nemokama Draftsight, ZWCad ir kt.) programa, sukuriant naujus sluoksnius ir pažymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta 1 lentelėje. Visi puslapiai privalo būti sunumeruoti ir surašyti turinyje.
 
1 lentelė. Sluoksniai Autocad'e (Kuriant sluoksnį (Layer) elemento pavadinimas (Name) nurodytas pateiktose lentelėse po „=” simbolio, o aprašymas (Description) – po „+” simbolio)
dwg sluoksniai lesto projektams
 
Techninio projekto apimtis ir duomenų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimo, brėžinių) turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, ekspertizei atlikti, statybos kainai nustatyti, statybos rangovo parinkimo konkursui paskelbti ir darbo projektui (jei jo reikia) parengti.
Bendruoju atveju techninio, techninio – darbo, darbo projektų sudedamosios dalys išdėstytos STR „Statinio projektavimas“, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju techninio (TP), techninio – darbo (TDP), darbo (DP) projektų sudedamosios dalys nustatomos pagal projektuojamo objekto specifiką.
 
I. Visiškai parengtas objekto, kuriam nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, techninis (TP) ir / ar techninis – darbo (TDP) projektas pateikiamas bendrovės darbuotojams peržiūrai viena byla, kurią sudaro:
 
1.Bendrieji duomenys:
 
1.1.1.Projekto (objekto) pavadinimas – nurodomas objektas arba kompleksas, kuris yra projektuojamas ir projekto numeris.
1.1.2.Adresas – nurodomas tikslus objekto adresas arba keli adresai.
1.1.3.Investicinis numeris (-iai) – nurodomas tuo atveju, kai projekto užsakovas AB ESO (LESTO). Jis susideda iš 12 simbolių.
1.1.4.Prisijungimo sąlygų / projektavimo sąlygų numeris – nurodomi visų prisijungimo sąlygų / projektavimo sąlygų numeriai, jei projektas rengiamas pagal kelias prisijungimo sąlygas / projektavimo sąlygas.
1.1.5.Statybos rūšis – nauja statyba, rekonstravimas, naujojo vartotojo įrenginių ar generavimo šaltinio prijungimas, elektros tinklų iškėlimas.
1.1.6.Etapas – techninis projektas, techninis - darbo projektas.
1.1.7.Projekto dalis (dalys) – nurodoma projekto (bet kurio jo etapo) visumos dalis, kurioje yra pateikti tam tikros techninės srities ar inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai.
1.1.8.Užsakovas – nurodomas projekto užsakovas.
1.1.9.Projekto rengėjas – nurodoma projektą rengusi įmonė, įmonės kontaktai (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), projekto vadovas, projekto dalies (-ių) vadovas (-ai) ir projektuotojas.
 
lesto titulinio pavyzdys
1 pav. LESTO projekto titulinio pavyzdys
 
 
 
1.2.Projekto sudėties žiniaraštis – pateikiama lentelė, nurodant dokumento eilės numerį, žymenį ir lapų skaičių.
 
LESTO projekto sudeties ziniarastis
2. pav. LESTO projekto sudėties žiniaraštis
 
1.3.Projekto pritarimų lentelė – pateikiama lentelė su projektuotojo pritarimų nuorašais, patvirtinimu, parašais ir peržiūrėjimo datomis (būtini ir papildomi pritarimai nurodyti 2 lentelėje).
 
LESTO projekto pritarimo lentelė
2 pav. Projekto pritarimų lentelė
 
2 lentelė. Privalomieji ir papildomieji projektų pritarimai
Privalomieji projektų pritarimai
1 Rajono vandentiekio ir kanalizacijos tinklai
2 TEO LT, AB
3 AB „Lietuvos dujos“ filialas rajone
4 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
5 Miesto tvarkymo skyrius
6 Seniūnais (rajonų teritorijoje)
7 Privačių žemės sklypų savininkai (kai vykdoma statyba privačiuose sklypuose)
   
Papildomieji projektų pritarimai
1 Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius
2 Rajono šilumos tinklai
3 Melioracijos vyr. inžinieriaus pritarimas rajono savivaldybėje
4 Aplinkos apsaugos departamentas, miško urėdija ir t.t. (kai kertami želdiniai)
5 Saugomų teritorijų direkcija (statybos saugomoje teritorijoje arba prie vandens telkinių)
   
 
1.4.Projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis – pateikiama lentelė, nurodant dokumento eilės numerį, žymenį ir lapų skaičių.
 
1.5.Projekto dalies brėžinių žiniaraštis – pateikiama lentelė, nurodant dokumento eilės numerį, žymenį ir lapų skaičių.
 
projekto dalies tekstiniu dokumentu ir breziniu ziniarastis
3 pav. Projekto dalies tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis
 
1.6.Projekto bendrieji rodikliai – nurodomi naudojamų medžiagų ir įrenginių kiekiai bei bendrieji ekonominiai rodikliai lentelėje.
 
projekto bendrieji techniniai rodikliai
4 pav. LESTO projekto bendrieji rodikliai
 
1.7.Kabelių montavimo lentelė / žurnalas – pateikiama lentelė, nurodant kabelio pradžią ir pabaigą, kabelio skerspjūvį, ilgį, kabelio klojimo būdus, nurodant ilgius, tranšėjos kasimo ilgį klojamiems kabeliams, bei galinių, jungiamųjų movų kiekį.
 
kabelių montavimo lentelė
5 pav. Kabelių montavimo žurnalas
 
1.8. Aiškinamasis raštas – projekto rengimo pagrindas (prisijungimo sąlygos / projektavimo sąlygos, projektavimo užduotis), privalomieji normatyviniai dokumentai, trumpas elektrotechninių sprendimų aprašymas ir pan.
1.8.1. Nurodoma, kokiomis prisijungimo sąlygomis / projektavimo sąlygomis vadovaujantis buvo parengtas projektas (jei yra dvejos ar daugiau, tai nurodomos visos);
1.8.2. Nurodoma, kokia patikimumo kategorija yra užtikrinama ir kokia objektui skirta suminė leistinoji galia; jeigu yra projektuojama, pvz., antra ir trečia patikimumo kategorija, tai privaloma tiksliai nurodyti, kiek galios turi būti vienos ar kitos kategorijos. Tais atvejais, kai, pvz., antra patikimumo kategorija yra užtikrinama papildomu autonominiu elektros energijos šaltiniu , vis vien privaloma nurodyti AB LESTO užtikrinamą patikimumo kategoriją;
1.8.3. Darbų vykdymo planas / projektas – nurodoma, ar darbai turėtų būti atliekami vienu ar keliais etapais, t. y. jei darbai atliekami vienu etapu, nurodomas vienas etapas, o jei keliais etapais, tai nurodomi etapai išskaidant ir aprašant etapų darbų apimtis. Siekiant neviršyti vartotojų įrenginių vienkartinio atjungimo laiko, nustatyto teisės aktuose, rengiamas detalus darbų vykdymo projektas. Numatomos laikinos priemonės bei reikalingos sąnaudos, užtikrinančios elektros energijos persiuntimą vartotojams.
1.8.4. Detalus projektuojamų darbų aprašymas – viskas surašoma projektuojamų ar / ir rekonstruojamų elektros tinklų įtampos mažėjimo tvarka: 110 kV, 35 kV, 10 kV, 6 kV ir t. t., nurodant tikslius prijungimo taškus bei elektrinius adresus. Pavyzdžiai pateikiami žemiau, nurodant paminėtus ir kitus, projektuotojo manymu, užsakovui ir rangovui svarbius aspektus.
1.8.4.1. Projektuojamas vėjo elektrinės prijungimas. <...> 110/10 kV TP, 10 kV skirstykloje numatoma pakeisti narvelio Nr. ... alyvinį jungtuvą į vakuuminį, įrengti viršįtampių ribotuvus, srovės transformatorius, tiesioginio poveikio mikroprocesorinę relę. Vėjo elektrinė prijungiama prie 10 kV OLL-... iš ... 110/10 kV TP. Tam tikslui numatoma pakeisti atramą Nr. ... į tarpinę su papildoma traversa atsišakojimui į gamintojo tinklą. Prie gamintojo MT numatoma įrengti komercinės apskaitos skydą su AEEAS įranga.
1.8.4.2. Projektuojama tranzitinė modulinė transformatorinė MTT su 63 kVA galios transformatoriumi. MTT prijungiama nuo 10 kV OL L-700 iš xxx TP. KAS/KAS montuojama sklypo
Nr... ribos išorėje ir prijungiama nuo MTT.
1.8.4.3. Projektuojama stulpinė transformatorinė (ST) trumpinant 0,4 kV OL dėl tiekiamos elektros energijos kokybės užtikrinimo esamiems vartotojams. ST prijungiama naujai projektuojama 10 kV kabelių linija nuo 10 kV oro linijos, 10 kV OL atrama keičiama nauja. 0,4 kV OL L-... atrama keičiama į galinę ir prijungiama 0,4 kV linija nuo naujai suprojektuotos ST. Išmontuojama 0,4 kV OL atkarpa.
1.8.5. Specifiniai darbai (hidroizoliacija, vertikalus planiravimas, apskaitos prietaisų patalpų paruošimas, bendrai naudojamų atramų klausimai ir t. t.). Nurodomas darbų sudėtingumas, pvz., kabelių linijoms – gatvės, pradūrimai, senamiestis, pasėliai, privačios žemės ir t. t.
1.8.6. Įžeminimo įrenginio įrengimo išaiškinimas (koks MTT įžeminimo išpildymas, t. y., ar tai būtų giluminis gręžtinis, ar variuotais elektrodais, koks KS/KAS įžeminimas ir t. t. Pasirinkto įžeminimo išpildymo būdo paaiškinimas, pateikiant įžemintuvų įrengimo būdo parinkimą).
1.8.7. Nurodomos elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo vietos (jei vieta keičiasi, tai nurodoma, kur išmontuojama ir kur sumontuojama).
1.9. Įtakos tinklui vertinimas – pateikiami projektiniai skaičiavimai su formulėmis, reikalingi esamo tinklo elementų tinkamumui įvertinti, įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms parinkti.
1.9.1.Galios transformatoriaus parinkimas – pateikiami skaičiavimai, pagrindžiantys projektuojamo galios transformatoriaus galios parinkimą.
1.9.2.Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas – skaičiavimais pateikiama naujai projektuojamos tinklo dalies įtaka trumpųjų jungimų srovių pasikeitimui, 0,4 kV elektros tinklų komutacinių aparatų atsijungimui esant trumpajam jungimui labiausiai nutolusiame linijos taške.
1.9.3. Įtampos kitimo skaičiavimai – skaičiavimais pateikiama naujai projektuojamos tinklo dalies įtaka įtampos kritimų pasikeitimui, įtaka kitiems vartotojams. Tiekiamos elektros kokybė turi tenkinti
HD472S1 ir LST EN 50160 standartų reikalavimus, todėl esant būtinumui turi būti suprojektuoti įtampos reguliavimo ir elektros kokybės užtikrinimo įrenginiai.
1.9.4. Kabelių, laidų skerspjūvio ploto parinkimas – pateikiami skaičiavimai, pagrindžiantys projektuojamo laidininko skerspjūvio ploto ir / ar kitų charakteristikų parinkimą.
1.9.5. Apsaugos aparatų parinkimas, selektyvumo patikrinimas – pateikiami skaičiavimai, relinės apsaugos ir automatinių jungiklių selektyvumo diagramos, pagrindžiančios selektyvų apsaugos aparatų veikimą.
1.9.6. Tinklo talpinių srovių kompensavimas – pateikiami skaičiavimai, įvertinantys tinklo talpinių srovių kompensavimo reikalingumą.
1.9.7. Pramoninių objektų, galinčių neigiamai paveikti esamo tinklo parametrus, įtakos skaičiavimai –
pateikiami skaičiavimai dydžio nustatymui.
1.9.8. Generuojamos elektros energijos kokybė, generavimo šaltinio prijungimo prie tinklo taške turi atitikti LST EN50160 standarto reikalavimams ir negali neigiamai įtakoti persiunčiamos elektros energijos kokybės vartotojams.
Projektuojant generatoriaus prijungimą prie skirstomųjų elektros tinklų, turi būti apskaičiuoti dėl generacijos patiriami nuostoliai elektros tinkle iki taško, kuriame generuojama elektros energija suvartojama esant visiems tinklo apkrovos ir generavimo režimams.
Taip pat turi būti atlikti skaičiavimai selektyviam apsaugų veikimui, bei trumpųjų jungimų srovės generatoriaus prijungimo taške, transformatorinių šynose, o prijungiant generatorius, kurių suminė galia didesnė nei 100 kW ir transformatorių pastočių šynose.
Skaičiavimai turi būti atlikti normalaus ir rezervinio elektros linijos (prie kurios jungiamas generatorius) maitinimo režimų atvejais įvertinant elektros tinko apkrovų minimalų ir maksimalų režimus, bei esamų ir suprojektuotų generuojančių šaltinių esamame elektros tinkle įtakas.
1.10. Priedai
1.10.1. Projektą rengusių asmenų atestatai, suteikiantys teisę projektuoti objektus;
1.10.2.Prisijungimo sąlygos / projektavimo sąlygos (privalomi) / patvirtinta projektavimo užduotis;
1.10.3.Žemės sklypų savininkų pareiškimai, dėl žemės naudojimo sąlygų – pateikiami tais atvejais, kai elektros tinklai projektuojami esamų apsaugos zonų ribose; pareiškimai segami kartu su registro išrašais pabraukiant aktualius laukus, t. y., kad registre įregistruota apsaugos zona;
1.10.4.Servitutai – privaloma susegti servitutų sutartis kartu su žemės sklypų planais;
1.10.5. Registrų centro išrašas – segami kartu su pareiškimais pabraukiant aktualius laukus, t. y., kad registre įregistruota apsaugos zona. Ši sąlyga negalioja, jei pareiškimų nėra;
1.10.6. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas – pateikiami, kai elektros tinklai projektuojami nesuformuotoje valstybinėje žemėje;
1.10.7. Raštų kopijos – prie projekto prisegami visi su projekto parengimu bei planuojamu darbų vykdymu susiję raštai (išsiųsti / gauti);
1.10.8. Įgaliojimai, sutikimai, pažymos ir kiti priedai.
1.11. Techniniai reikalavimai – pateikiami projektiniai sprendiniai, projektui įgyvendinti reikalingos sąlygos, techniniai reikalavimai (pagal AB ESO (LESTO) patvirtintus techninius reikalavimus) atskiriems
įrenginiams, gaminiams, medžiagoms (nenurodant tipo, markės, gamintojo) ir darbams, pagal kuriuos konkurso būdu bus parenkamas įrangos tiekėjas ir nustatoma statinio statybos kaina.
1.11.1. Įrenginių, gaminių bei medžiagų techniniai reikalavimai pateikiami elektros tinklų įtampos mažėjimo tvarka: 110 kV, 35 kV, 10 kV, 6 kV ir t. t. nuo prijungimo taško.
1.11.2. Visose medžiagų ir įrangos techninėse specifikacijose turi būti atskira grafa „Atitinka“;
1.11.3. Techniniuose reikalavimuose yra tikslinami tik tie laukai, kuriuose parašyta „nurodoma užsakant“, t. y. iš išvardintų variantų pasirenkamas tinkamas, o visi kiti ištrinami;
1.11.4. Parenkant techninius reikalavimus taip pat privalo būti įsegami ir reikalavimai, nurodyti transformatorinės komplektavimui, pvz., galios skyrikliai, rankinio valdymo ir t. t. Parinkti tinklo plėtros objektų statybos sprendimai turi atitikti AB ESO (LESTO) technologinės tinklo plėtros strategijoje keliamus reikalavimus;
 
1.12. Schemos, brėžiniai (projektiniai sprendimai)– pateikiami projektiniai sprendimai, pagrįsti skaičiavimais ir pavaizduoti brėžiniais. Brėžiniai turi būti pakankami vykdyti statybos ir montavimo darbus (sankirtų su visomis inžinerinėmis komunikacijomis pjūviai, vamzdžių paklojimo, prakalimo ar pragręžimo pjūviai žemės paviršiaus atžvilgiu, kabelių trasos išilginiai pjūviai sudėtingose trasų vietose, modulinių karkasinių transformatorinių pastatų pagrindinių konstrukcijų pjūviai, ryšių, relinės apsaugos ir valdymo sistemų principinės schemos, elektros energijos apskaitos prietaisų prijungimo schemos ir kt.).
 
1.12.1. Schemos:
Elektros tinklų schemos pateikiamos viename A3 formato lape. Tuo atvejų, kai schemos netelpa į vieną lapą, jos pateikiamos atskirai.
1.12.1.1. 6–35 kV įtampos oro linijos schema su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, laidų ilgiais, skerspjūviais.
1.12.1.2. 0,4 kV įtampos oro ir oro kabelių linijos schema su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis, automatinių jungiklių ir / ar saugiklių duomenimis, sekcionavimo elementų tipu, laidų ir / ar oro kabelių ilgiais, skerspjūviais, įrengtų atvadų duomenimis, įrengtų KAS duomenimis, įrengtų viršįtampių ribotuvų duomenimis, įrengtų kitų elementų duomenimis.
1.12.1.3. 6–35 kV įtampos kabelių linijos schema su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, esamų kabelių marke, skerspjūviais, ilgiais.
1.12.1.4. 0,4 kV įtampos kabelių linijos ir kabelių spintų schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, skerspjūviais, ilgiais, automatinių jungiklių ir / arsaugiklių-kirtiklių blokų bei juose sumontuotų saugiklių duomenimis.
1.12.1.5. 6–10/0,4 kV įtampos transformatorinės pirminių įrenginių schema su nurodytais komutaciniais aparatais, stacionariaisiais įžemikliais, saugikliais, viršįtampių ribotuvais, galios, įtampos, srovės transformatoriais bei jų tipais, operatyviniais ir technologiniais pavadinimais, narvelių numeriais bei tipais, šynų, esamų laidų ir kabelių markėmis, skerspjūviais bei ilgiais, šynų įtampa, šynų sekcijų numeriais, prijunginių pavadinimais bei 0,4 kV prijunginių numeriais, prijungtų 0,4 kV elektros linijų trumpojo jungimo srovių dydžiais, nuosavybės ir eksploatavimo ribomis, antrinių
grandinių, jei nebuvo parengtas darbo projektas, stacionariųjų ir modulinių transformatorinių įrenginių išdėstymo planas.
1.12.1.6. 35–110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų vienlinijinė schema su operatyviniais ir technologiniais įrenginių pavadinimais bei galios transformatorių, jungtuvų, srovės transformatorių, įtampos transformatorių, viršįtampių ribotuvų, jėgos kabelių pagrindiniais techniniais parametrais.
1.12.1.7. Projektuojant oro linijų išmontavimą būtina pateikti schemą kartu su išmontuojamų medžiagų kiekių lentelėmis.
1.12.1.8. Būtina nurodyti naujojo vartotojo objekto adresą, leistinąją galią. Rekonstravimo atveju – perjungiamų vartotojų adresą ir leistinąją galią.
1.12.1.9. Esamų kabelių iškėlimo ar apsaugojimo projektuose turi būti pridėta struktūrinė schema, kurioje būtų nurodomi kabelių galų elektriniai adresai, kabelių ilgiai ir skerspjūviai, projektuojamų apsaugos vamzdžių ar futliarų ilgiai ir skerspjūviai (taip pat ir rezervinių), movos turi būti sunumeruotos.
1.12.1.10. Atlikus trumpojo jungimo skaičiavimus, įtampos kritimus ir t. t., juos pateikti atskirame lape, o elektrinių sujungimų schemoje – galutinius skaičiavimo rezultatus.
1.12.1.11. Brėžinių ir tekstų užrašų lentelių formos turi būti pateikiamos pagal LST1516 reikalavimus. Brėžiniuose mažųjų raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm.
 
1.12.2. Brėžiniai:
1.12.2.1. Transformatorių pastotės, skirstomieji punktai, transformatorinės, kai projektuojamas stacionarus pamatas – privalo būti pateiktas teritorijos planas, pastato matmenys jame, įrenginių išdėstymo schema teritorijoje.
1.12.2.3. Suvestinis planas – privalo būti pateiktas spalvotas, žymėjimai turi atitikti statybos reglamento reikalavimus, projektuojamos linijos turi aiškiai skirtis nuo esamų komunikacijų.
1.12.2.4. Sklypų ribos – reikia išskirti sklypus, kuriems yra atlikti tikslūs matavimai, ir kuriems – preliminarūs matavimai, nurodant sklypo kadastrinį numerį. Plane nurodyti projektuojamos KL trasos taškus, kuriuose kertamos skirtingos priklausomybės žemės sklypų ribos. Pastabose nurodyti sklypų numerius (pvz., tarp taškų A-B kabelis projektuojamas valstybinėje žemėje (gauta NŽT pažyma); tarp taškų B-C – privačioje žemėje, kadastrinis Nr. xx (nustatytas servitutas); tarp taškų C-D – privačioje žemėje, esamų elektros tinklų apsaugos zonoje (gautas Pareiškimas dėl sąlygų) ir pan.
Pastaba: Jei projektuojamų elektros įrenginių apsaugos zona patenka į greta esančius sklypus arba projektuojamų elektros įrenginių apsaugos zona priartėja arčiau kaip 1 m prie greta esančių sklypų, kuriems atlikti preliminarūs matavimai, tokiais atvejais yra būtini sklypų savininkų pareiškimai, patvirtinantys, kad jie yra informuoti ir neprieštarauja, jog elektros įrenginiai bus montuojami numatytoje vietoje.
1.12.2.5. Transformatorinės vieta pažymima nurodant jos keturias koordinates ir įrenginių išdėstymą. Taip pat privalo būti nurodomos ir giluminio gręžtinio įžemiklio įrengimo vietos koordinatės bei pateikiama projektuojamo horizontalaus įžeminimo įrenginio montavimo vietos
planas. Parenkant naujos transformatorinės montavimo vietą, būtina įvertinti transformatorinės ir transformatoriaus atvežimo galimybę į montavimo vietą. Atskiru brėžiniu turi pateiktas transformatorinės montavimo aikštelės įrengimo planas. Privalo būti parodyta apsaugos zona. Suvestiniame plane turi būti pateiktas transformatorinės įrenginių išdėstymas.
1.12.2.6. Kabelių linijos – trasa turi būti parinkta racionaliai išvengiant papildomų pritarimų ir išnaudojant visus įmanomus žalius plotus. Kabelių linijos trasa privalo būti su charakteringų taškų (pradžios, pabaigos, kampų, posūkių sankirtų ir pan.) koordinatėmis ir apsauginių vamzdžių duomenimis (diametras ir ilgis, klojimo būdas). Pjūviai turi būti parodyti suvestiniame plane.
1.12.2.7. Oro linijos – būtinai turi būti nurodoma pastaba, jeigu atramos vieta nesikeičia.
1.12.2.8. Vamzdžiai – nurodomas vamzdžio klojimo būdas, ilgis, kiekis, diametras, vamzdžio montavimo pradžios–pabaigos koordinatės.
1.12.2.9. Jei kabelių linija projektuojama po tam tikromis dangomis, t. y. po šaligatviais ir t. t., atskirame lape turi būti pateiktas dangų planas, nurodant žymėjimuose, kokios yra ar planuojamos atstatyti / įrengti dangos.
1.13. Žiniaraščiai – pateikiami žiniaraščiai, reikalingi nupirkti ar pagaminti įrenginius, gaminius, medžiagas, nurodant pagrindinius techninius parametrus, bei pateikiami statybos darbų kiekiai, nurodant matavimo vienetus (nenurodant tipo, markės, gamintojo).
1.14. Sąmatos – pateikiami skaičiavimai, įvertinantys įrenginių, gaminių, medžiagų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kainą, įskaitant visas papildomas išlaidas. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui naudoti aktualius statybos skaičiuojamųjų kainų įkainius ir bendruosius ekonominius normatyvus, susijusius su statinio statyba. Suvestinėje sąmatoje įvertinti visas reikalingas papildomas išlaidas: trasos nužymėjimą, kontrolinę geodezinę nuotrauką, leidimą žemės kasimo darbams, TEO atstovo iškvietimą, melioracijos įrenginių atstatymą, inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbus ar archeologinę priežiūrą, kitų inžinerinių tinklų atstatymui būtinas sąnaudas ir kitas reikalingas išlaidas. Lokalinės sąmatos turi būti parengtos atskiros kiekvienai tinklo rūšiai montuoti. Lokalinėje sąmatoje parengti po atskirą skyrių montavimo darbams, išmontavimo darbams ir medžiagoms.
Sąmatų sudarymui naudojami aktualūs statybos skaičiuojamųjų kainų įkainiai ir bendrieji ekonominiai normatyvai, susiję su statinio statyba. Medžiagų ir įrenginių kainos privalo būti nurodytos pagal tuo metu rinkoje esančias kainas.
Įrenginių sąrašas, kurie neįeina į statybos montavimo darbus (SMD):
 • 110/10 kV, 110/35/10 kV, 35/10 kV, 10/0,4 kV galios transformatoriai;
 • 10 kV SP, 10/0,4 kV transformatorinės;
 • 35–10 kV narveliai;
 • 35–10 kV vienfaziai įtampos transformatoriai;
 • 35–10 kV vienfaziai srovės transformatoriai;
 • Kompensacinės ritės;
 • Kompensacinės ritės hermetiniai transformatoriai;
 • TSPĮ, ryšių spinta;
 • 35–10 kV jungtuvai;
 • 35–10 kV skyrikliai;
 • 35–10 kV viršįtampių ribotuvai;
 • 10 kV trumpojo jungimo indikatoriai;
 • 10 kV automatiniai sekcijiniai įrenginiai su valdymo skydu (10 kV OL reklouzeriai);
 • AEEAS įranga.
1.15. Konkursinė medžiaga – rangovų pateikiamų pasiųlymų kainos nustatymui, darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti pateikiami pagal patvirtintą pavyzdinę formą „Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis“ (nenurodant piniginės išraiškos ir paliekant tik konkrečiam projektui reikalingą informaciją). Pateikiamoje LESTO konkursinėje medžiagoje negali būti asmeninių duomenų (vardų, pavardžių, adresų), galinčių daryti įtaką pirkimo eigos sąžiningumo užtikrinimui.
2.Statybą leidžiantys dokumentai: leidimai, sutikimai ir pan., būtini objekto statybai.
3.Projekto ekspertizės išvada (ypatingo statinio, statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti).
4.Ne senesnė kaip 3 metų topografinė geodezinė nuotrauka (reikalinga visada, išskyrus atvejus, kai vykdoma rekonstrukcija neišsiplečiant už statinio ribų).
5.Melioracijos įrenginių atstatymo projektas (kai projektuojami tinklai susikerta su drenažo įrenginiais).
6.Geologinių tyrinėjimų ataskaita (tai yra privalomasis dokumentas statinio projektui rengti).
7.Archeologinių tyrinėjimo darbų išvada (reikalinga, kai tyrinėjimus būtina atlikti rengiant projektą, arba archeologinių tyrinėjimo darbų komercinis pasiūlymas, projektavimo metu išaiškėjus poreikiui vykdyti archeologinius tyrinėjimus);
8.Sklypo planas (sklypo sutvarkymo planas).
9.Dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje: Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.
10. Galiojanti atestato kopija suteikianti verstis projektavimo veikla (išduota SPSC, ypatingo statinio projekto elektrotechninės dalies vadovo).
 
II.Objektams, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, visiškai parengtas projektas pateikiamas bendrovės darbuotojams peržiūrai sukomplektuotas tokiomis dalimis:
1.Bendroji dalis;
2.Sklypo sutvarkymas;
3.Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
4.Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;
5.Aplinkos apsauga;
6.Darbuotojų sauga;
7.Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
8.Statinio architektūra;
9.Šildymo-vėdinimo sistemos valdymas ir automatika;
10.Statybinės konstrukcijos;
11.Elektrotechnika;
12.Elektros linijos;
13.Relinė apsauga ir automatika;
14.Elektros energijos apskaita ir matavimai;
15.Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas;
16.Procesų valdymas ir automatizacija; AB LITGRID dalis;
17.Ryšiai;
18.Apsaugos signalizacija;
19.Gaisro signalizacija;
20.Techninės specifikacijos;
21.Statybos kainos skaičiavimai.
 
Rengiamų techninio ir techninio darbo projektų atskiros dalys, įvertinant jų specifiką, turi būti sukomplektuotos, vadovaujantis I. skirsnyje pateiktais reikalavimais.
 
III.Darbo projekto, pateikiamo bendrovės darbuotojams peržiūrai, sudėtis:
1.Titulinis lapas (aprašymas pateiktas 1.1. punkte, papildomai nurodomas projekto šifras)
2.Projekto sudėties žiniaraštis (aprašymas pateiktas 1.2. punkte)
3.Projekto pritarimų lentelė (aprašymas pateiktas 1.3. punkte)
4.Projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis (aprašymas pateiktas 1.4. punkte)
5.Projekto dalies brėžinių žiniaraštis (aprašymas pateiktas 1.5. punkte)
6.Kabelių žiniaraštis (aprašymas pateiktas 1.7. punkte)
7. Aiškinamasis raštas (aprašymas pateiktas 1.8. punkte)
8. Medžiagų kiekių žiniaraštis – nurodomi medžiagų pavadinimai, techninės charakteristikos ir kiekiai.
9.Projekto dalių sprendiniai, kurių dokumentai yra:
9.1.Sprendinių detalūs skaičiavimai;
9.2.Sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus detalius montažinius brėžinius;
9.3.Sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus detalius gamyklinius brėžinius).
10.Naujų ir specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės).
11.Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (rengiami užsakovui pageidaujant).