Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai sprendiniai.
 
 Elektrotechnikos dalį sudaro:
 
1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:
1.1. nurodomi:
– normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;
1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų elektros įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;
1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą:
– maitinimo šaltinius, prisijungimo vietas, įtampą, pagrindinius elektros energijos vartotojus;
– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo principinius sprendinius;
– aukštos įtampos tinklų, aparatų ir įrenginių parinkimo pagrindimą;
– tinklų ir įrenginių apsaugą nuo perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių ribojimą, relės apsaugą;
– elektros pavarų virš 1 kV valdymą, automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius ir rezervinius maitinimo šaltinius;
– elektros energijos apskaitą, kontrolės prietaisus;
– įrenginių, statinių įžeminimą;
– įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą;
– specifinius elektrotechnikos statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, tunelių, prožektorių atramų, žaibolaidžių, sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir inžinerinėmis komunikacijomis);
1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios įrenginius:
– pagrindinius galios vartotojus, jų įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius, vartotojų elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, pagrindines charakteristikas ir kt.;
– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą;
– elektros energijos tiekimo magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų, šynolaidžių) įrengimo būdus pastatuose (patalpose);
– elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą;
– elektrotechninę įrangą potencialiai pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai laidžiose ir kt.);
– elektros energijos tinklų ir įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių elektros krūvių, potencialų išlyginimą;
– specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, šynų tinklams, įrangai ir tinklams;
– elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių pašalinimui ir kt.);
1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie apšvietimą:
– statinių ir patalpų apšvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, evakuacinio, pažemintos įtampos ir kt.);
– sklypo, zonų, kelių apšvietą;
– apšvietimo įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose;
– šviesos šaltinių ir šviestuvų parinkimo pagrindimą;
– apšvietimo tinklus, jų įrengimo vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą;
– kitus specifinius projektinius sprendinius;
1.6. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:
– transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa;
– generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.);
– projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji ir leistinoji naudoti galia;
– metinis elektros energijos suvartojimas.
 
2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:
2.1. elektros energijos įrenginių įrengtosios ir leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios, bendrosios);
2.2. apšvietimui reikalingos elektros energijos galios;
2.3. trumpojo jungimo srovių, vienfazinio trumpo jungimo (didelio ilgio mažo skerspjūvio tinkluose);
2.4. įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose tinkluose;
2.5. suvartojamo elektros energijos kiekio.
 
3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, įvadiniams tinklams, apšvietimui, galios įrenginiams, žaibosaugai ir kt.):
3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
3.2. pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos įrenginių montavimo, išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.;
3.4. bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir bandymams.
 
4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:
4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo schemos su įrenginių, prietaisų ir tinklų pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis;
4.2. generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt. planai su įrenginių išdėstymu (M 1:100–1:200);
4.3. elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M 1:200–1:1000);
4.4. sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių, geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M 1:200–1:500);
4.5. pastatų magistralinių elektros tinklų, estakadų, kabelių kanalų, šynų išdėstymo planai (M 1:100–1:200);
4.6. pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų ploto, gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, šviestuvų apsaugos laipsnio, įrengimo vietos duomenimis).
 
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 nustatytais reikalavimais.